Handel og Kontor, Fellesforbundet, Virke og Fellestiltakene LO-VIRKE har gått sammen for å støtte de seriøse og bærekraftige aktørene i bilvaskbransjen.

Logoer for Fellestiltakene LO-VIRKE og VIRKE og Fellesforbundet og Handel og Kontor

Deler av markedet for bilvask er preget av useriøse aktører som neglisjerer viktige krav til denne typen virksomhet. Gjennom et nytt samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden ønsker man å påvirke forbrukere til å velge seriøse/bærekraftige bilvaskaktører. I tillegg skal prosjektet bidra til å få frem fordelene ved et organisert arbeidsliv og stimulere til økt organisasjonsgrad.

Media har ved flere anledninger de siste årene omtalt hvordan deler av markedet for bilvask domineres av useriøse aktører. Aktørene kjennetegnes gjerne av at de helt eller delvis tilsidesetter viktige bestemmelser på området for skatt, avgift, arbeidsmiljø og HMS. I tillegg er de useriøse aktørene lite opptatt av å verne om arbeidstakers ve og vel gjennom ryddige ansettelsesforhold og jobbtrygghet.

Det er vanskelig å anslå hvor stor andel av det samlede markedet for bilvask som domineres av useriøse aktører. Ved hjelp av tall fra Skatteetatens spørreundersøkelse om svart arbeid har Virke anslått at det hvert år unndras mellom 114 og 266 millioner kroner fra beskatning som følge av svarte bilvasktilbydere i Norge. Mange seriøse virksomheters livsgrunnlag trues av at de useriøse aktørene opererer med priser som det er umulig å konkurrere med for aktører som ønsker å opptre på en ryddig og profesjonell måte.

Vask av mørk bil med bøtte og svamp

Prosjekt bærekraftig bilvask

Basert på en felles erkjennelse av at de useriøse aktørene i markedet for bilvask utgjør en trussel for både viktige arbeidsgiver- og arbeidstakerinteresser, har Virke Servicehandel, Handel og Kontor i Norge, Fellesforbundet og Fellestiltakene LO-Virke gått sammen om prosjekt «bærekraftig bilvask». Prosjektet har to hovedmålsettinger og en viktig underordnet målsetting:

For det første skal prosjektet øke bevisstheten blant forbrukerne om viktigheten av å velge seriøse/bærekraftige aktører i markedet for bilvask ved anskaffelse av renholdstjenester for motorkjøretøy. Seriøse/bærekraftige aktører omfatter i denne sammenheng både automatiserte og manuelle bilvaskeanlegg som følger kravene som gjelder for denne typen virksomhet. I tillegg skal det være gode og ryddige arbeidsforhold i virksomheten.

Prosjektet skal likeledes øke bevisstheten blant arbeidstakerne og arbeidsgiverne om fordelene ved et organisert arbeidsliv. Det skal jobbes for lokal dialog om organisering.

I tillegg skal prosjektet medvirke til at myndighetene sier ja til å etablere en egen godkjenningsordning for bilvask. Dette i forlengelsen av at bransjeprogram bil der både Virke Servicehandel og Fellesforbundet er representert sammen med blant annet Arbeidstilsynet, har foreslått en egen godkjenningsordning for Arbeids- og sosialdepartementet. Vurdering av forslaget finner sted i løpet av 2020.

Mann vasker bilsete med klut

Mennesker og miljø

For å realisere hovedmålsettingene i prosjektet vil det blant annet bli gjennomført en forbrukerrettet informasjonskampanje. Kampanjen skal kobles til en intern del som henvender seg til arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Gjennom å gjenbruke kampanjeelementer som retter seg mot de ulike målgruppene legger man til rette for å få sterk synergi ut av ressursene som anvendes i forbindelse med prosjektet. I tillegg er målet å etablere en sterk forståelse av at det både må være «seriøst ute» og «seriøst inne» for at en virksomhet skal bli betraktet som seriøs/bærekraftig.

Prosjektgruppen har definert mennesker og miljø som bærende element i kampanjebudskapet. Dette må sees i sammenheng med at det spesielt er disse to forholdene som skiller seriøse fra useriøse aktører. Konsekvensene av å neglisjere hensynet til mennesker og miljø er også betydelige vurdert både i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Etter planen skal kampanjen gjennomføres i tidsrommet mai – august med avrunding i form av et felles arrangement i regi av samarbeidspartnerne på Arendalsuka.