Hovedtendensen fra den årlige Samba-undersøkelsen i perioden 2014-2019 viser at det norske samarbeidsklimaet er stabilt og godt. Årets undersøkelse viser også tydeligere enn før at aktiviteter i samarbeid med Fellestiltakene LO – Virke bidrar postivt til samarbeidet. Resultatene nyanseres ved LO-medlemmene i stadig mindre grad oppgir at samarbeidsklimaet har bedret seg siste året.

Siden 2014 har Fellestiltakene LO-Virke foretatt årlige målinger for å dokumentere effekten av våre aktiviteter og tiltak. Samarbeidsbaromteret, SAMBA, måler utviklingen i fire målgrupper;

I befolkningen (som er i arbeid heltid eller deltid), blant bedriftledere generelt, samt LO-medlemmer og Virke-medlemmer.

I målingen for 2018 er resultatene basert på 1640 intervju, som er en økning fra tidligere år. Fellestiltakene LO-Virke er spesielt fornøyd med at flere av deres medlemmer har besvart undersøkelsen i år enn ved tidligere gjennomføringer.

Resultater fra SAMBA-undersøkelsen i 2018

Generelt viser undersøkelsen fra 2018 at samarbeidsklimaet i Norge fortsatt ser ut til å være relativt stabilt, men LO-medlemmene oppgir i stadig mindre grad at samarbeidsklimaet har vist tegn til forbedring det siste året. Generelt viser LO-medlemmene en økende grad av pessimisme når det gjelder samarbeidsutviklingen. Det mest positive ved fjorårets resultater må sies å være at begge parter mener at Fellestiltakene LO-Virke bidrar positivt til samarbeid.

Aktivitet i partssamarbeidet og generelt samarbeidsklima

Indeksen som viser hvor aktivt partssamarbeidet oppfattes holder seg stabil. Også i 2018 er det Bedriftslederne som oppgir at det er et “fremragende” samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte. Virkemedlemmene mener samarbeidet er “godt”, mens befolkningen mener det er “middels godt” og “LO-medlemmene mener samarbeidet er “svakt”.

SAMBA-indeksen består av indekser på aktivitet i partssamarbeidet, tillitsbasert dialog, godt arbeidsmiljø og generelt arbeidsklima. Sammenlagt utgjør resultatene fra de fire kategoriene “Samarbeidsbarometeret”. Vi ser omtrent de samme tendensene hos respondentene som i indeksen for aktivitet i samarbeidet. Bedriftlederne og Virke-medlemmer er mer tilfredse enn den generelle befolkningen og LO-medlemmene.

Resultatene viser forøvrig at LO-medlemmenes tro på positiv utvikling for samarbeidsklima i egen bedrift er betydelig lavere i 2018 enn den var for fem år siden. I 2014 ga 31 % av dem en score på 4 eller bedre, mens det i 2018 bare var 18 % som hadde like mye tillit. Blant bedriftslederne kan man se en omvendt tendens. I 24 var det 23 % som ga en score på 4 eller 5, og denne andelen økte til 39 % i 2019.

 

Sammenlignet med LO og Virkes generelle medlemmer er det blant de som har deltatt i aktiviteter i regi av Fellestiltakene LO-Virke flere som opplever at samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte/medarbeidere bidrar til et bedre arbeidsmiljø (88 %), bidrar til økt verdiskapning (86 %), og at det er viktig for lavere sykefravær (83 %) og bidrar til nærvær og tilstedeværelse på arbeidsplassen.

Som tidligere år ser vi at deltagelse i aktiviteter i regi av Fellestiltakene LO-Virke gir tydelig positv effekt på de fleste temaene i undersøkelsen. Både LO-medlemmer og medlemmer i Virke svarer gjennomgående mer optimistisk på påstander om samarbeidsklimaet på egen arbeidsplass.