Fellestiltakene LO-VIRKE har etablert en SAMBA «indeks» for å måle samarbeidsklima i «virksomhets-Norge» over tid og for å dokumentere effekten av aktiviteter og tiltak gjennomført i regi av Fellestiltakene LO-VIRKE. Målingen er gjennomført 4 ganger hver høst fra 2014 til og med høsten 2017.

Bakgrunn og metode

SAMBA; «SAMamarbeidsBArometer», måler utviklingen i fire målgrupper:

 • Yrkesaktive i befolkningen (personer som oppgir at de er hel- eller deltidsansatt)
 • Blant virksomhetsledere generelt
 • Blant LO-medlemmer
 • Blant VIRKE-medlemmer

Svarene fra disse fire målgruppene summeres opp til en «Total», (definert som gjennomsnittsvar fra de fire målgruppene).

Praktisk gjennomføring har vært lik hver gang:

 • Den arbeidende delen av befolkningen er intervjuet i en nasjonal representativ web-undersøkelse
 • Virksomhetslederne er intervjuet ved hjelp av telefonintervju
 • LO- og VIRKE medlemmer er intervjuet via web undersøkelse sendt til e-post lister levert av LO og Virke  

Opinion har gjennomført målingen og stått som garantist for anonymitet.

SAMBA indeksen har bestått av fire spørsmål som omhandler følgende tema:

 • Aktivt samarbeid i egen virksomhet,
 • Dialog basert på grunnleggende tillit i egen virksomhet
 • Godt etablert samarbeidsmiljø på egen arbeidsplass
 • Generelt samarbeidsklima i egen virksomhet


Disse fire spørsmålene er resultat av en omfattende utviklingsprosess mellom Opinion og Fellestiltakene LO-VIRKE, som i sin tid inkludert workshops, pilotprosjekt og analyser av resultater. Spørsmålene inngår i et spørreskjema som totalt består av ca. 20 spørsmål, som er benyttet hver gang til alle målgrupper.

Om resultatene

Den korte historien er SAMBA indeksen totalt er meget stabil over tid og resultatene kan tyde på at det er «godt» samarbeidsklima i det norske arbeidslivet. Nyansene fremkommer når vi ser på de 4 målgruppene der ytterpunktene Bedriftsledere generelt mener at det er «fremragende» samarbeidsklima og LO-medlemmene mener det er et «svakt» samarbeidsklima. Befolkningen generelt mener at samarbeidsklima er «middels godt».

Vi kan i tillegg se noen svingninger som over tid som lar seg forklare med situasjonen i arbeidslivet som var der og da. Historisk startet målingene før vi hadde de siste utfordrende tidene i arbeidslivet.  Vi ser utvikling på et av de grunnleggende elementene der det fremkom negativ tendens på tillitsbasert dialog fra 2014 til 2015. Dette ble snudd til positiv tendens igjen i 2016 når tidene begynte å bli litt bedre, (i betydning at «krisen» ble avlyst / kun omhandlet noen begrensede geografiske områder)

Landet styres som kjent av en «blå-blå» regjering, som med støtte av samarbeidspartier, blant annet har gjort endringer i arbeidsmiljøvernloven.  Og i målingen fra 2017 som ble gjennomført etter valget, ser det ut til at bedriftslederne var fornøyd med at de «blå-blå» fikk fornyet tillit.

Et annet interessant element er et Arbeidsgiversiden i sum sier at «alt er bedre i egen virksomhet enn i Norge». Med andre ord så hevder «Alle» på arbeidsgiversiden at de selv er bedre enn de andre.

Et viktig element er også at aktiviteter i regi av Fellestiltakene LO-VIRKE gir positive effekter på samarbeidsklima og på de forskjellige arbeidsplassene. De som har deltatt på en eller flere aktiviteter, (både LO medlemmer og VIRKE medlemmer) i regi av Fellestiltakene LO-VIRKE, svarer gjennomgående mer positivt på påstandene som omhandler ulike deler av samarbeidsmiljøet. Dette er samme tilbakemelding som vi har sett over tid.

 


Deler av SAMBA spørsmålene benyttes også som «benchmark» data for å måle effekt av tiltak og prosjekter som gjennomføres i virksomheter i regi av Fellestiltakene LO – VIRKE. Gjennom flere mindre studier er det godt dokumentert positive effekter av arbeidet som gjøres ute i virksomhetene.


Ønsker du mer informasjon om SAMBA? Ta kontakt med oss her: