Fra sykefravær til nærvær

Inkluderende arbeidsliv handler om nærvær og dette må stå i fokus på alle arbeidsplasser. Nærvær på arbeidsplassen handler om å bli sett og ha kontakt med sin leder og kollegaer. Det å bli oversett og ikke sett, kan gi mange dårlig opplevelser på jobb. Dårlig opplevelser gir ofte grobunn for negative holdninger og det går utover effektivitet og kvalitet.

 

Kulturbygging

På alle arbeidsplasser finnes en kultur – den dannes av seg selv. Utfordringen er å lage en best mulig kultur. Et velfungerende partssamarbeid er avgjørende for å skape trivsel på arbeidsplassen – trivsel og god kultur skaper konkurransefortrinn!

Partssamarbeid

Partene i arbeidslivet er et begrep som vanligvis refererer til arbeidstakerne eller deres organisasjoner på den ene side, og arbeidsgiverne eller deres organisasjoner, på den andre side. Partene i arbeidslivet representerer derfor mange både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

I arbeidslivet er det allment akseptert at arbeidsgiverne og de ansatte i mange tilfeller kan ha ulike interesser. For på en hensiktsmessig måte å forhandle om og inngå bindende avtaler om hvordan de uenigheter som måtte oppstå skal reguleres, har de to partene organisert seg i ulike organisasjoner. I Norge omtales disse organisasjonene gjerne som «partene i arbeidslivet».

Trepartssamarbeid inkluderer staten som en tredje aktør. Partene i trepartssamarbeidet består da av arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og myndighetene. Disse samarbeider og legger rammebetingelsene i arbeidslivet.

Fellestiltakene LO-VIRKE har erfaring fra begge sider av bordet og kan se ting utenfra. Vi bistår med kurs og opplæring i tillegg til at vi kan gå inn og fasilitere interne prosesser for å bedre samarbeid.

Bruk oss

Vil du vite mer om hva vi kan bistå med?

Vi hjelper deg gjerne. Ta kontakt med oss i dag for en hyggelig prat.

KONTAKT OSS