Det er iverksatt et antall lokale partsbaserte utviklingsprosjekter i den enkelte bedrift. Disse er knyttet opp mot utviklingsområder som bidrar til økt verdiskapning i bedriften, utvikling av arbeids- og samarbeidsforhold, formidling og utveksling av erfaring samt at de gir innspill til lov- og avtaleverk.

”Hovedbidraget fra prosjektet var økt grad av samarbeid om utvikling til beste for bedriften og de ansatte. I en bedrift resulterte det i et mer effektivt IT-system for styring av produksjonen. I en annen bedrift ble en langvarig konflikt om fortolkning av Hovedavtalen løst, og partene begynte umiddelbart å samarbeide om å løse problemer påpekt i den årlige kundetilfredshetsundersøkelsen. En tredje bedrift var preget av sterk vekst og stor mistillit mellom partene. Dette ga stillstand i utviklingsarbeidet og slitne ledere og ansatte. Etter at man her fikk unna en rekke uenighetsprotokoller ble det gjort rutineendringer, opplæring og investeringer som bedret arbeidsforholdene. Et mer indirekte bidrag fra prosjektet var læring på tvers. For eksempel ble den høye detaljeringsgraden i det sentrale avtaleverket for bransjen drøftet og deltagerne utvekslet erfaringer med mer pragmatiske, lokale løsninger”.

Benedicte Brøgger, Forskningsleder Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Fakta:
Bransje: Handels- og servicenæringen
Varighet:  Fra 1.11.2003 til høsten 2009.
Aktører: Prosjektsamarbeid mellom LO-VIRKE, NTF, HK, VIRKE-bedrifter og AFI.