Virksomheter med høy andel yngre kvinner som i store deler av handels- og servicenæringen, opplever økende sykefravær knyttet til graviditet. Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) har som mål å redusere sykefraværet i landet. For virksomhetene gir sykefravær både direkte og indirekte kostnader samtidig som mange ledere har vanskeligheter med å få erstattet ansatte som er sykmeldt i perioder.

Hovedmålet i prosjektet er å redusere sykefraværet for gravide i varehandelen og styrke trepartssamarbeidet rundt IA-avtalen. For å oppnå dette skal prosjektet kartlegge utfordringene knyttet til det økende sykefravær hos gravide i kvinnedominerte virksomheter innen handel og service, og på bakgrunn av kartleggingen utvikle tiltak for å redusere dette sykefraværet.

“Undersøkelsen viste at holdningene til gravide var positive i kjedene/konsernene. Viljen til å tilrettelegge var stor mens mulighetene opplevdes som mer begrenset. Mange ledere kan heller ikke nok om hva som er god arbeidsgiverpolitikk overfor gravide ansatte og de kjenner ikke mulighetene som kan ligge i systemet. Kunnskap, holdninger og mulig­heter blir viktige innsatsområder videre, i tett samarbeid med hjelperne på området. I prosjektets andre fase skal Fafo se på hva som kan gjøres for å redusere sykefraværet hos gravide i en utvalgt del av bransjen, i tett samarbeid med partene og NAV Arbeidslivssenter.”

Anne Inga Hilsen, prosjektleder og forsker Fafo – Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Fakta:
Bransje: Handelsnæringen
Varighet: Fra 1.10.2010 til 1.7.2011
Aktører: LO-VIRKE, Handel og Kontor, AFI/FAFO