IA-avtalen har som mål å øke yrkesdeltakelse for 50+ befolkningen, og er en avtale mellom partene både på nasjonalt og bedriftsnivå. Uten organiserte parter på bedriftsnivå, er det vanskeligere å nå frem til disse med slike systematiske, partsbaserte innsatser som IA-avtalen.

Prosjektet har som hensikt å se på betingelsene for god seniorpolitikk i varehandelen, med fokus på hvordan situasjonen ser ut og hvordan det arbeides med seniorpolitikk i varehandelen. Denne nye kunnskapen er viktig både for partene (arbeidstakerorganisasjonen, Handel & Kontor HK, og arbeidsgiverorganisasjonen Virke) og for virksomheten selv.

Utførende institutt:

Prosjektet utføres av Fafo ved forskerne Anne Inga Hilsen og Åsmund Hermansen.

Problemstilling:

Forskningsspørsmål 1: Hvordan ser situasjonen ut?
Dette spørsmålet skal belyses ved hjelp av registerdata og survey data. Fafo har tilgang til en rekke slike datasett og har lang erfaring i kvantitativ dataanalyse av slike datasett.

Forskningsspørsmål 2: Hvordan arbeides det med seniorpolitikk i varehandelen?
Dette spørsmålet skal belyses ved hjelp av en kvalitativ intervjuundersøkelse i et utvalg butikker og en enkel kundeundersøkelse i de samme butikkene.

Hensikt:

Hensikten med undersøkelsene er å skaffe forskningsbasert kunnskap som kan brukes i IA-arbeidet overfor denne sektoren, både for arbeidstakerorganisasjonen (Handel & Kontor HK) og arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Prosjektperiode:

Høsten 2016 og sluttrapport våren 2018

Prosjekteiere og styringsgruppe:

Prosjekteierne HK og Virke og Senter for seniorpolitikk (SSP) vil utgjøre styringsgruppen med to personer fra hver organisasjon.

Plan for videreføring av erfaring - formidlingsplan

Kunnskapen fra prosjektet er viktig for både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i sitt arbeid for et mer inkluderende arbeidsliv.
 

  1. Fafo-notat med dokumentasjon av resultater fra undersøkelsene
  2. Vitenskapelig artikkel til Søkelys på arbeidslivet (e.l.)
  3. Populærvitenskapelig artikkel til arbeidslivet.no
  4. Faglig frokostseminar (Fafo-frokost e.l.)
  5. Senter for seniorpolitikk har en viktig formidlingsrolle, og vil bruke kunnskapen fra prosjektet i sin kommunikasjon med myndighetene og arbeidslivet og dets aktører.