Aktuelle temaer for samarbeidskonferanser kan være opplæring innen bransjen/arbeidslivets avtaleverk, arbeidsrettslige forhold eller roller- og rolleforståelse. Samarbeidskonferansene utvikles i dialog med partene og videreutvikles på basis av utvikling i bedriftens kompetanse.

Samarbeidskonferanser et et svært nyttig verktøy for å etablere en felles forståelse mellom partene. God dialog er en av de viktige nøklene i et hvert samarbeid, og gjennom en samarbeidskonferanse der alle partene er representert, får man en arena for både å løfte frem utfordringer og muligheter. Et godt internt samarbeid der alle parter står samlet om en felles forståelse demmer opp mot interne konflikter og gir virksomheten bedre mulighet til å jobbe med innovasjon og utvikling. I etterkant av en samarbeidskonferanse kan vi være med å jobbe videre med ulike temaer i for eksempel lokale eller regionale prosjekter.

Dette gjør vi sammen med Meny:

Meny og Fellestiltakene LO-VIRKE har samarbeidet gjennom flere år. Fire samarbeidskonferanser har blitt arrangert fra 2006 og frem til 2017. Tema for samarbeidskonferansene har vært å etablere en felles forståelse for lov, avtaleverk og legge grunnlaget for en god intern samarbeidsform. Deltagere på konferansene har vært butikksjefer og tillitsvalgte. Samarbeidskonferansene har bestått av både foredrag fra VIRKE og HK i tillegg til mye gruppearbeid.

Resultatet i etterkant av samarbeidskonferansene har vært økt forståelse av egne og hverandres roller og hvor viktig det er å ha tid til dialog i en hektisk hverdag. I Meny er det naturlig utskifting av både butikksjefer og tillitsvalgte, det vil si at det er naturlig å arrangere flere slike konferanser i fremtiden. Nye ansatte og ferske tariffavtaler som skal forstås er ikke en engangshendelse. Samarbeidskonferanser sikrer at organisasjonen oppdatert og at det er minimal avstand mellom ansatte i forskjellige roller.

 

Dette gjør vi sammen med Plantasjen:

I 2010, 2012 og 2017 har vi vært med å arrangere samarbeidskonferanser for partene ved Plantasjen. Samarbeidskonferansene har hatt forskjellige tema. Felles hovedmål for alle konferansene er å innlede partene i organisasjonen på samarbeid etter hovedavtalen.

Samarbeidskonferansene har samlet omlag 150 butikkledere, verneombud og tillitsvalgte fra alle Plantasjens butikker i de enkelte regioner utover landet. Hos Plantasjen har samarbeidskonferansene blitt gjennomført over to dager. Den første dagen har fokuset vært opplæring og gjennomgang av for eksempel arbeidsgivers styringsrett, arbeidsrett, tvistebehandling, overenskomsten mellom HK og VIRKE og inkluderende arbeidsliv. Konferansens andre dag blir viet etableringen av gode samarbeidsarenaer mellom butikkleder, tillitsvalgt og verneombud.

Samarbeidskonferansene danner også grunnlaget for et opplegg for regionsvise samarbeidskurs. For eksempel ble det høsten 2011 gjennomført seks regionsvise samarbeidskurs med tema som status på drift og utvikling, grundigere opplæring innen avtaleverk, turnus, sykefraværsoppfølging, utvikling av samarbeid mellom leder og tillitsvalgt, samt metoder for god kommunikasjon i bedrifter.

“Plantasjen Norge har nå i flere år samarbeidet med Fellesetiltakene LO-VIRKE. Dette har gitt oss muligheten til å utvikle samarbeidet mellom tillitsvalgte, verneombud og ledelse på en måte som ikke ville vært mulig uten at Fellestiltakene bidro gjennom midler og ikke minst kompetanse. Vi har gjennom arbeidet involvert alle butikker i Plantasjen Norge. Partssamarbeidet i Plantasjen Norge fremstår i dag som meget godt hvor partene har gjensidig tillit til hverandre og der saker diskuteres og løses med det som basis. Dette har Fellestiltakene vært med å bidra til. Vi ser frem til å fortsette og utvikle samarbeidet med Fellestiltakene.”

HR-sjef  Jørgen Haukaas og hovedtillitsvalgt Birgit K. Lorentzen, Plantasjen Norge.

Dette gjør vi sammen med Astrup AS:

Samarbeidskonferanse med partene ved Astrup AS med tema avtaleverk, bedriftskultur, nærværsarbeid og reduksjon av sykefravær samt utvikling av partssamarbeidet.

Samarbeidskonferansen var planlagt og forankret i samarbeid med partene og administrerende direktør Harald Astrup. Astrup har vært med hele veien gjennom planlegging, gjennomføring og oppfølging i etterkant. Hos Astrup har vi også vært involvert sammen med partene i et et samarbeidsprosjekt rundt nærværsarbeid og bedriftskulturutvikling. Neste samarbeidskonferanse hos Astrup arrangeres i slutten av januar 2018.

“Samarbeidskonferansen har først og fremst skapt en felles forståelse mellom partene på viktigheten av nærvær og hva som må til for å lykkes. Vi hadde nok i utgangspunktet ikke så ulike oppfatninger, men en slik samling der 20 prosent av bedriftens ansatte er representert, er en glimrende arena for å lage en felles strategi.”

Klubbleder Tor Rønning og adm. direktør John Børge Halvorsen, Astrup AS.

Bruk oss!

Få mer informasjon.

Vårt konferanseprodukt tilpasses hver enkelt virksomhet. Vi svarer gjerne på hvordan vi kan bistå deg.

KONTAKT OSS