Fellestiltakene LO-VIRKE er en tiltaksrettet virksomhet. Vi initierer og støtter handlekraftige tiltak som tjener partene i bedriftene og deres organisasjoner.

Hvor partene i virksomhetene evner å lykkes med samarbeidsutviklingen, er partsamarbeidet et viktig bidrag til økt samhandling på tvers, innovasjon og økt verdiskapning.

Det er mange muligheter for å lykkes. Å la være kan være kostbart.

Formål

Fellestiltakene LO-VIRKE er etablert av LO og VIRKE med sikte på å bistå ledere og tillitsvalgte i deres innsats for å utvikle et godt samarbeid i tariffbundne bedrifter. 

Tiltakene er basert på OU-midler innbetalt av tariffbundne VIRKE-bedrifter, og midler fra fagorganiserte medarbeidere innbetalt gjennom LO-forbund.

Intensjonene om samarbeid for utvikling av bedriftene, økt verdiskapning og bedre arbeidsmiljø er tydelig nedfelt i vårt avtaleverk.

Hensikten med samarbeidsutvikling er å bidra til økt verdiskapning i virksomhetene gjennom bedre samhandling og tillitsfulle prosesser mellom ledere og tillitsvalgte.

 

Historikk

Fellestiltakene LO-VIRKE er en videreføring av en lang tradisjon for samarbeidsutvikling mellom partene og kan føres tilbake til starten for opprettelse av de ulike landsoverenskomster.

Første overenskomst mellom Handelens  Arbeidsgiverforing (HA), nå VIRKE og Norges Handels og Kontorfunksjonærers Forbund, nå Handel og Kontor (HK) fremforhandles i 1938. Samarbeid blir nevnt som et viktig område for utvikling av bedrifter allerede i første overenskomst.

I 1967 fremforhandles Hovedavtalens del B, og det åpnes opp for opprettelse av bedriftsutvalg som et samarbeidsorgan for partene lokalt.

Fellessekretariatet etableres i 1983 og består av HA, HK, Den Kooperative Tarifforening og Norges Handelsstands Forening.

I 1984 revideres Hovedavtalen mellom HA og LO med dagens Tilleggsavtale I, hvor avtale om bedriftsutvikling blir tatt inn.

Første grossistoverenskomst mellom HSH (nå VIRKE) og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) fremforhandles i 1996.

Fellessekretariatet (etablert i 1983) omstruktureres i 1999 og omfattes etter det av HSH, LO og SamFo.

Fellessekretariatet HSH-LO-SamFo besluttes nedlagt i 2007.

Fellestiltakene HSH-LO opprettes i dagens form fra og med 1. januar 2008 som et tiltaksbasert redskap for VIRKE og LO i bedriftsutviklingen.

27.  september 2011 endrer HSH navn til Hovedorganisasjonen VIRKE. I tråd med navneskifte skifter tiltakene navn og heter nå Fellestiltakene LO-VIRKE.